Všeobecné podmínky o pronájmu plavidla

Následující Všeobecné podmínky o pronájmu plavidla (dále jen „VPPP“) platí pro všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláři GAIS s.r.o. (dále jen „Pronajímatel“), pokud je součástí dalších služeb objednaných zákazníkem/zákazníky (dále jen „Nájemce“) v rámci Smlouvy o zájezdu pronájem motorové plachetnice (dále jen „plavidlo“). Tyto VPPP upravují práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce.

Všeobecné podmínky o pronájmu plavidla ke stažení ve formátu PDF a DOCX.

 

I. Přijetí smluvních podmínek

1.1.
Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem vzniká na základě uzavřené Smlouvy o zájezdu.

1.2
Nájemce, který uzavírá Smlouvu o zájezdu, je povinen před naloděním seznámit s těmito VPPP všechny osoby, které budou na palubě. Uzavřením Smlouvy o zájezdu potvrzuje přijetí VPPP také jménem ostatních osob na palubě a zavazuje se za ně k jejich dodržování.                            

II. Předmět ujednání

2.1
Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci v daném termínu užívání jím vybraného plavidla za rekreačním účelem a za níže uvedených podmínek.

2.2
Nájemce se zavazuje užívat plavidlo za rekreačním účelem a v souladu s těmito VPPP.

III. Cena pronájmu a platební podmínky

3.1
Ceny za pronájem jsou v platném ceníku zveřejněném na webových stránkách pronajímatele vyjádřeny v EUR  vč. DPH. Ceny pronájmu zahrnují technické uzpůsobení a vybavení plavidla pro rekreační účely zveřejněné na stránkách pronajímatele,  pojištění, včetně zákonného pojištění dle zákonných norem Italské republiky pro rekreační plavbu (dle čl. XIV. těchto VPPP) a kotvení v domovském přístavu první a poslední noc pronájmu plavidla.

3.2
Uvedené ceny nezahrnují výdaje na kotvení v jiných přístavech než v domovském, odměny jiným poskytovatelům služeb v průběhu pronájmu, zdravotní a úrazové pojištění kapitána a členů posádky, výdaje na palivo a další spotřební materiál (zejména olej, voda, elektřina), dále ceny nezahrnují výdaje na přístavní práva, kotvení v soukromých kotvištích, místní poplatky, pilotáž, výdaje za na radiotelefonní služby a správní či jiné peněžní postihy. 

3.3
Cena pronájmu plavidla je zahrnuta do celkové ceny zájezdu v souladu s čl. 10 Smlouvy o zájezdu  (Voucher) a hradí se dle platebních podmínek uvedených v čl. III. Všeobecných smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu.  V ceně pronájmu plavidla není zahrnuta vratná kauce dle čl. IV. těchto VPPP.

3.4
Veškeré platby je možné provést bezhotovostním převodem na účet CK nebo platební kartou, která má povoleny online platby, prostřednictvím platební brány na webových stránkách CK.

IV. Kauce a převzetí plavidla

4.1
Při převzetí plavidla v přístavu je Nájemce povinen složit Pronajímateli vratnou kauci, a to dle tarifů, jež jsou zveřejněny na webových stránkách Pronajímatele. Tato kauce není v ceně zájezdu a hradí se zvlášť Pronajímateli při předání plavidla. 

4.2
Kauce může být složena v hotovosti do výše zákonného omezení, kreditní kartou (Visa/MasterCard mimo American Express a Diners Club). Kauce bude Nájemci vrácena po převzetí a kontrole plavidla (check-out), jestliže nebudou zjištěny škody na plavidle a na jeho příslušenství a nebudou-li oznámeny škody spáchané třetím osobám při užívání plavidla nebo správní postihy ze strany kontrolních orgánů.

4.3
V případě zjištění škod na plavidle a jeho příslušenství způsobených Nájemcem nebo jiných osob nacházejících se po dobu pronájmu plavidla na palubě, je Pronajímatel oprávněn si z kauce odečíst částku, představující výši způsobené škody (dle cen uvedených v palubním inventáři  „check-list“), a to až do výše složené kauce (vyjma čl. 8.4).

4.4
V případě, že bude nutné v důsledku těchto škod provést opravy, musí být tyto provedeny před vyloděním nájemce. Náklady na tyto opravy nese Nájemce dle běžných tržních hodinových tarifů, vč. materiálu. Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli škodu způsobenou případným zpožděním při vrácení plavidla a znemožněním pronájmu plavidla k rekreačním účelům v následujícím období.

4.5
Pokud doba oprav nebo doba úplného prověření odpovědnosti za způsobenou škodu překročí stanovenou dobu pronájmu plavidla a nebude možné při předání plavidla vyčíslit škodu, je Pronajímatel oprávněn si podržet kauci pro zajištění svých práv po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po 30 dní od předání plavidla nájemcem. Částku podloženou příslušným dokladem je Pronajímatel oprávněn odečíst z kauce složené Nájemcem. O tom Pronajímatel bezodkladně Nájemce písemně (na e-mailovou adresu uvedenou Nájemcem) vyrozumí a doloží Nájemci příslušný doklad. Zbylou část vratné kauce je Pronajímatel povinen zaslat nejpozději do 30 dnů od předání plavidla na bankovní účet uvedený Nájemcem. Skutečnost, že doba oprav překročí stanovenou dobu pronájmu plavidla, zakládá současně právo Pronajímatele na náhradu škody.

4.6
Z kauce mohou být Pronajímatelem odečteny případné výdaje na mimořádný úklid plavidla, bude-li nezbytný nebo na naplnění palivové nádrže, nebude-li plavidlo předáno s plnou palivovou nádrží (viz čl. 4.11).

4.7
Budou-li pronajímateli oznámeny případné škody způsobené třetím osobám při užívání plavidla nebo správní postihy kontrolních orgánů až po řádném a včasném předání plavidla a vrácení kauce Pronajímatelem, Nájemce musí určit Pronajímateli kreditní kartu, prostřednictvím které bude tato dodatečná platba provedena. Za tímto účelem Nájemce výslovně pověřuje Pronajímatele k provedení úhrad/sankcí nejvýše do 365 dní od data ukončení pronájmu prostřednictvím určené kreditní karty poté, co Pronajímatel zašle Nájemci kopii zápisu o přestupku nebo jiném porušení právních předpisů, kterého se prokazatelně dopustil.  Stejným způsobem, v případě vzniklých škod, které nemohly být Pronajímatelem řádnou prohlídkou zjištěny při předání plavidla, Nájemce výslovně pověřuje Pronajímatele provést požadovanou úhradu prostřednictvím určené kreditní karty po ukončení prověrek, a to nejpozději do 30 dnů od předání plavidla, na základě faktury za provedené práce a opravy, kterou Pronajímatel zašle bezodkladně Nájemci na jím uvedenou e-mailovou adresu.

4.8
Pronajímatel se zavazuje, že předá Nájemci plavidlo v dobrém stavu, bude odpovídat popisu uvedenému ve smlouvě vč. příslušenství tak, jak je uvedeno na webových stránkách Pronajímatele www.gaisplachetnice.cz (dále jen „webové stránky Pronajímatele“). Smlouvou bude, mimo jiné, určen maximální počet přepravovaných osob a omezení plavby předmětného plavidla. Plavidlo bude předáno nájemci s registračními doklady, bude vybaveno záchrannými prostředky dle platných zákonných norem a vysílačem pro přenos rádiového signálu o krátké vlnové délce (VKV).

4.9
K převzetí plavidla v jiném, než dohodnutém přístavu je možné pouze se souhlasem Pronajímatele s tím, že přemístění plavidla se uskuteční na náklady Nájemce. K předání plavidla však musí dojít ve smluveném termínu.

4.10
Při převzetí plavidla Nájemcem učiní Nájemce prohlášení o svém záměru plavby v italských teritoriálních vodách nebo v mezinárodních vodách. Nájemce je povinen se předem seznámit s aplikovatelnými námořními předpisy po celé trase předpokládané plavby.

4.11
Při převzetí plavidla Nájemce dále podepíše palubní inventář (check-list) s ceníkem urgentních oprav a náhrad. Případné reklamace musí Nájemce učinit před zahájením plavby, jinak k nim nelze přihlédnout a Nájemce tak nebude mít případný nárok na přiměřenou slevu z ceny zájezdu. Nájemce při převzetí plavidla dále převezme nezbytné dokumenty a doklady plavidla. Nájemce dokumenty a doklady plavidla po dobu pronájmu bezpečně uschová a předá je zpět Pronajímateli při vrácení plavidla.

4.12
Pronajímatel a Nájemce před předáním a vrácením plavidla sepíší předávací protokol o provedených funkčních zkouškách a palubním inventáři, včetně spotřebního materiálu na palubě (check-list). Pronajímatel předá Nájemci plavidlo s plnou palivovou nádrží. Nebude-li při předání Pronajímatelem palivová nádrž plná, Pronajímatel o tom provede zápis v předávacím protokolu.

V. Pozdní předání plavidla Pronajímatelem

5.1
Není-li Pronajímatel schopen předat Nájemci jím vybrané plavidlo v určeném místě a čase, je Pronajímatel povinen předat bezodkladně, nejpozději do 48 hodin, jiné srovnatelné plavidlo a poskytne Nájemci slevu rovnající se ceně za dobu nevyužitého pronájmu. Pokud zpoždění přesáhne výše uvedenou dobu, je Nájemce oprávněn od Smlouvy o zájezdu odstoupit, a to postupem v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami. Nájemce má v tomto případě nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny zájezdu za  dobu nevyužití pronájmu plavidla.

5.2
Je-li důvodem zpoždění předání plavidla Nájemci nepřízeň počasí, výstražné pokyny námořního úřadu pro plavbu, či jiná vyšší moc, Pronajímatel nenese za zpoždění z těchto důvodů žádnou odpovědnost a Nájemce nemá nárok na odstoupení od Smlouvy o zájezdu či přiměřenou slevu.

VI. Užívání plavidla – omezení

6.1
Nájemce je povinen užívat plavidlo se zvláštní pečlivostí s ohledem na jeho technické vlastnosti uvedené v oprávnění k plavbě, a to výlučně k rekreačním účelům, v bezpečných a vhodných přístavech a kotvištích, do nichž může plavidlo naprosto bezpečně vplout, kotvit a vyplout z něj. Nesmí se v žádném případě jednat zejména o oblast, jejíž národ je zapojen do válečného konfliktu, vojenských operací, revolucí a občanských povstání.

6.2
Nájemci je zakázáno na plavidle přepravovat jiné osoby než Nájemcem uvedené ve Smlouvě o zájezdu, dále je zakázáno přepravovat jakékoli zboží či provozovat jakýkoli jiný druh obchodní činnosti nebo převážet nebo jinak uchovávat omamné či psychotropní látky (ani v množství deklarovaném pro osobní potřebu), zbraně, střelivo a jiné předměty či dokumenty, jejichž držení je v zemích, v nichž se plavidlo nachází, zakázáno. Nájemci a jiným osobám na palubě je zakázáno držet či převážet na palubě plavidla zvíře. Nájemce nesmí na plavidle a v jeho bezprostřední blízkosti používat dron nebo podvodní dálkově ovládaná plavidla.

6.3
Nájemce je povinen dodržet nejvyšší povolený počet osob na palubě, nesmí opustit kotviště, pokud je plavba zakázána příslušnými úřady, nebo pokud by námořní a meteorologické podmínky nebo stav plavidla ohrožovaly bezpečnost osob přítomných na palubě, nebo bezpečnost provozu samotného plavidla.

6.4
Plavidlo se bez předchozího souhlasu Pronajímatele nesmí účastnit regat a jiných soutěží, ani nesmí být použito na nebezpečné vodní sporty, včetně potápění s přístroji, které mohou ohrozit bezpečnost celistvost plavidla samotného.

6.5
Nájemce se zavazuje, že k čištění vnější i vnitřní části plavidla nebude používat prostředky, které je mohlo poškodit, vypne motor, pokud naklonění plavidla přesáhne 15°, plachty plavidla přizpůsobí síle větru, aby nedošlo k jejich poškození.

6.6
Nájemce si na vlastní náklady zajistí podrobné námořní mapy oblasti plavby ve vhodném měřítku, pokud na palubě nejsou k dispozici, tak aby umožnily správnou navigaci. Nájemce bude průběžně a včas sledovat předpověď počasí, aby se s plavidlem, pokud možno, vyhnul nepříznivým meteorologickým podmínkám.

6.7
Nájemce se zavazuje pečovat o plavidlo s náležitou péčí a opatrností, udržovat v pořádku příslušenství a vnitřní prostory plavidla, vykonávat obvyklou údržbu plavidla. Následkem porušení tohoto závazku může Pronajímatel připsat k tíži Nájemce veškeré vzniklé škody.

6.8
Nájemce se může v souvislosti s pronajatým plavidlem třetím osobám zavazovat pouze svým jménem, nikoli jménem Pronajímatele. Takto přijaté závazky musí výlučně plnit pouze Nájemce. Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli bez výjimky veškeré částky, které by musel vynaložit vůči třetím osobám za nezákonné činy spáchané Nájemcem.

VII. Osobní doklady

7.1
Nájemce se zavazuje, že všechny osoby přítomné na palubě plavidla budou mít po celou dobu pronájmu plavidla u sebe cestovní doklad, víza a jiné nezbytné osobní doklady. Dále se Nájemce zavazuje vyplnit a odevzdat Pronajímateli seznam všech osob na palubě vč. kopií jejich osobních dokladů pro případnou identifikaci prováděnou orgány bezpečnosti a za účelem pojištění (crew-list).

7.2
Předání plavidla nemůže proběhnout bez platných osobních dokladů všech osob nacházejících se na palubě plavidla. V opačném případě má Pronajímatel právo odstoupit od Smlouvy o zájezdu v souladu s čl. 4.6 Všeobecných smluvních podmínek a Nájemce nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky za pronájem plavidla.

VIII. Odpovědnost za nezletilé, zdraví Nájemce a osob na palubě a jejich povinnosti

8.1
Nájemce nese veškerou odpovědnost za nezletilé přítomné na palubě plavidla a odpovídá za jejich bezpečnost a opomenutí, aniž jsou dotčena ustanovení o zákonné odpovědnosti.

8.2
Nájemce bere na vědomí, že plavidlo z hlediska podstaty může být nevhodné pro osoby s pohybovým postižením nebo osoby podstupující léčbu. Nájemce podpisem Smlouvy o zájezdu deklaruje dobrý zdravotní stav všech osob nacházejících se na palubě a zprošťuje v této souvislosti Pronajímatele veškeré odpovědnosti a případné újmy. Nájemce je povinen v případě jakýchkoliv zdravotních obtíží osob na palubě vyhledat a zajistit odbornou lékařskou pomoc bez zbytečného odkladu.

8.3
Nájemce, kapitán (nejde-li o tutéž osobu) a ostatní osoby na palubě se zavazují dodržovat právní předpisy dané země, v níž se plavidlo nachází (zejména týkající se rybaření), jakož i mezinárodní smlouvy, kterými je daná země vázána a normy související s celním prohlášením a nařízení přístavních úřadů/celnic.

8.4
Nájemce nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku jeho jednání nebo jednání ostatních osob na palubě pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek, a to společně a nerozdílně s touto osobou. Tato škoda není limitována výší složené kauce a Nájemce je povinen k úhradě škody v plné výši. V plné výši odpovídá Nájemce také společně a nerozdílně za škody způsobené jím či jinými osobami na palubě, které byly způsobeny úmyslně nebo následkem hrubé nedbalosti či závažným opomenutím. Nájemce je povinen o tom všechny osoby na plavidle poučit a seznámit je s povinnostmi vyplývajícími z těchto VPPP.

IX. Vrácení plavidla

9.1
Na konci doby pronájmu je Nájemce povinen předat plavidlo zpět Pronajímateli v určeném přístavu a v předem stanovený čas, ve stejném stavu, v jakém Nájemce plavidlo převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, vč. kompletního zařízení a vybavení, spotřebičů a příslušenství, jakož i dokumentace a záchranné výbavy a nezatížené závazky či břemeny sjednanými mezi Nájemcem a třetími osobami v souvislosti s pronájmem plavidla.

9.2
Nájemce se zavazuje vrátit plavidlo Pronajímateli s plnou palivovou nádrží, jinak bude Nájemci cena paliva dodatečně vyúčtována, a to ve výši určené součinem motorových hodin a paušální částky, stanovené v předávacím protokolu k plavidla, výsledná částka bude navýšena o výdaje na personál za poskytnutou službu ve výši 50 eur.

9.3
V případě poškození plavidla, jeho zařízení či příslušenství, bude postupováno dle čl. IV těchto VPPP.

9.4
Nájemce smí odevzdat plavidlo v určeném přístavu a vylodit se i před uplynutím doby pronájmu plavidla. Předčasné odevzdání plavidla však nezakládá právo Nájemce na slevu z ceny zájezdu či jinou kompenzaci.

X. Zpoždění při vrácení plavidla Nájemcem

10.1
Nedojde-li z důvodu na straně Nájemce k vrácení plavidla Pronajímateli stanoveným způsobem a v určené době, vzniká Pronajímateli nárok na plnění odpovídající dvojnásobku denní ceny pronájmu za každý den prodlení (nebo část dne přesahující 2 hodiny) až do okamžiku řádného vrácení plavidla.

10.2
Při prodlení přesahující 24 hodin je Nájemce povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající výši nájemného, které by bylo při řádném vrácení plavidla účtováno dalšímu nájemci.

10.3
Rozhodne-li se Nájemce přerušit nebo ukončit plavbu v jiném než smlouvou určeném přístavu, bude doba nezbytná pro přemístění plavidla přesahující dobu pronájmu považována za pozdní vrácení plavidla. Výdaje na přepravu plavidla do přístavu určeného pro jeho vrácení nese Nájemce.

10.4
Nepříznivé meteorologické podmínky nezakládají oprávněný důvod pro zdržení vrácení plavidla Nájemcem, neboť Nájemce je povinen po celou dobu plavby průběžně sledovat meteorologické předpovědi a včasný návrat plavidla je povinen těmto podmínkám přizpůsobit.

XI. Škody, poruchy, nehody a opravy

11.1
V případě škody, poruchy nebo nehody je Nájemce (nebo kapitán, nejsou-li tatáž osoba), povinen o této skutečnosti neprodleně obeznámit Pronajímatele; Nájemce může pokračovat v plavbě, jestliže tím nedojde ke zhoršení škody nebo nedojde-li tím ke zhoršení škody nebo nebudou-li tím osoby a plavidlo vystaveny nebezpečí.

11.2
Nájemce není oprávněn provádět jakékoli opravy bez předchozího souhlasu Pronajímatele. Nezbytné výdaje na opravy a asistenci uhradí Nájemce a budou mu při předání plavidla Pronajímatelem proplaceny na základě Nájemcem předloženého dokladu, pokud příčina vzniklé škody není na straně Nájemce. Nájemce musí tento nárok uplatnit bezprostředně při předání plavidla na základě jím předloženého dokladu, jinak nárok na proplacení výdajů za opravy Nájemci zaniká.

11.3
Nastane-li porucha motoru, převodů, spínače, plachtoví, baterií, alternátoru, kterou Nájemce nezapříčinil, a v jejímž důsledku není možné plavidlo používat více než 12 hodin (mimo první noci po vzniku poruchy a vyjma dnů pracovního volna), je Pronajímatel povinen poskytnout Nájemci náhradní plavidlo nebo jinou přiměřenou kompenzaci.

11.4
Nájemce může žádat opravy nebo asistenci každý den pouze mezi 8:00 a 18:00 hod.

11.5
Dojde-li k poruše, nehodě nebo jiné škodě v důsledku porušení povinnosti Nájemce či jiné osoby na palubě plavidla, postupuje se dle čl. IV těchto VPPP.

11.6
Pronajímatel neodpovídá za škody a ztráty majetku Nájemce a ostatních osob na palubě.

XII. Údržba plavidla

12.1
Pronajímatel je povinen zajistit veškeré opravy plavidla, ať už způsobené vyšší mocí, tak obvyklým opotřebením, jakož i skryté vady plavidla a jeho částí.

12.2
Nájemce je povinen udržovat plavidlo ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen provádět řádnou údržbu plavidla (zejména výměna oleje, péče o motor, baterie, navijáky, plachty atd.) a dbát náležité opatrnosti, aby se předešlo vzniku škody. Nájemce je povinen hradit výdaje na řádnou údržbu plavidla na vlastní náklady.

12.3
Naléhavé a neodkladné opravy Nájemce řeší postupem dle čl. XI. těchto VPPP.

XIII. Vedení plavidla a povinnosti kapitána

13.1
Kapitán je povinen mít u sebe příslušná oprávnění k vedení plavidla. Volba kapitána je podmíněna souhlasem Pronajímatele, ten si za tímto účelem může od kapitána vyžádat příslušná oprávnění k vedení plavidla. Nazná-li Pronajímatel, že určená osoba kapitána nemá dostatečné oprávnění k vedení plavidla pro daný druh pronajatého plavidla, může Pronajímatel požadovat, aby Nájemce zajistil jeho náhradu. V případě sporu rozhodne člen rozhodčí komise jmenované dle čl. 4 D.M. ze dne 4. 3. 1977 při námořním úřadu lokality, k němuž přísluší přístav, v němž dojde k převzetí plavidla. Jestliže Nájemce nesouhlasí se změnou kapitána, má Pronajímatel právo zakázat mu použití plavidla a odstoupit od Smlouvy o zájezdu v souladu s čl. 4.6 Všeobecných smluvních podmínek.

13.2
Kapitán je povinen dbát pokynů námořního úřadu, pokud z jakéhokoli důvodu zakáže plavbu (špatné meteorologické podmínky, jiná nebezpečí v oblasti atd.) Pokud meteorologické a námořní podmínky vykazují intenzitu přesahující sílu 5 na beaufortově stupnici, kapitán nesmí vyplout z přístavu, v případě plavby musí vyhledat nejbližší přístav nebo bezpečné kotviště. Pokud bude kotviště u břehu, je kapitán povinen zabezpečit plavidlo, aby bylo pod kontrolou odpovídající místu a situaci.

13.3
Kapitán je povinen zapsat do lodního deníku příjezd do přístavu a odjezd, atmosférické podmínky, hodiny přídavného motoru uskutečněné za den. Pokud doba pronájmu plavidla trvá déle než 10 dní, je kapitán povinen Pronajímateli hlásit (telefonicky, faxem, telexem nebo telegramem) každých 7 dní polohu plavidla.

13.4
Kapitán je dále povinen neodkladně sdělit výše uvedenými prostředky Pronajímateli nehody, poruchy, škody a anomálie, k nimž došlo na palubě plavidla.

13.5
V závažných případech, kdy škody vzniknou na více plavidlech nebo v případě vážných úrazů osob, je kapitán povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému přístavnímu úřadu, který sepíše zápis tak, aby mohl být předán Pronajímateli za účelem následného předání pojišťovně.

13.6
Jestliže Nájemce a kapitán plavidla nejsou tatáž osoba, odpovídá kapitán za škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností, uvedených v tomto článku XIII., samostatně a nerozdílně s nájemcem

XIV. Pojištění

14.1
Pronajímatel se zavazuje pojistit plavidlo proti obvyklým rizikům plavby na své náklady.  Pronajímatelem je zajištěno pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám související s provozem plavidla dle nařízení italského státu ve věci obchodních pronájmů rekreačních plavidel s odpovídajícím pojistným plněním. Kopie všech požadovaných pojistných smluv budou Nájemci předány před předáním plavidla při nalodění; pojistné smlouvy jsou upraveny všeobecnými podmínkami Mod. 6150T23 GenMar k nahlédnutí na webových stránkách pojišťovny Generali S.p.a.

Na vyžádání klienta mu bude sdělena výše pojistné částky.

Nájemce může požadovat doplnění uvedených pojistných smluv nejméně 10 dní před zahájením zájezdu za účelem dalších rizik, navýšení pojistných částek nebo jiných změn, které umožní pojišťovna s tím, že Nájemce uhradí výdaje na navýšení pojištění.

14.2
Pojištění dle 14.1 nezahrnuje zdravotní pojištění kapitána a členů posádky. V této souvislosti Pronajímatel doporučuje Nájemci na své náklady toto pojištění po dobu pronájmu plavidla sjednat.

14.3
Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli spoluúčast a škody, které nejsou kryté pojištěním, které způsobil Nájemce nebo ostatní osoby nacházející se na palubě plavidla, a dále tu část odškodnění, která přesáhne plnění stanovené pojistnou smlouvou.

Nájemce obeznámí ostatní osoby na palubě s ujednáním o pojistné smlouvě a s možností změnit pojistné podmínky na vlastní náklady.

XV. Žádost o vlečení/asistenci

Nájemce a kapitán jsou přímo odpovědní za závazky související s vlečením a asistencí žádanými na jiných plavidlech, s výjimkou případů, kdy jsou osoby na palubě vystaveny skutečnému nebezpečí a je ohrožena celistvost plavidla v důsledku  činů nebo pochybení Nájemce nebo kapitána.

XVI. Vyšší moc

Pro účely těchto VPPP se vyšší mocí rozumí zejména události a stavy, které nebylo možné ovlivnit a nezávisí na vůli Nájemce a Pronajímatele, jde zejména, nikoli však výlučně, o stávky, podnikové spory, občanská hnutí, převraty, invaze, válka, požár, výbuch, sabotáž, pirátství, bouře, srážky, přírodní katastrofy, epidemie, sanitární pohotovost, uvíznutí a srážky na moři, ke kterým nedošlo zaviněným jednáním osoby či osob.

XVII. Podnájem a postoupení smlouvy o pronájmu

Nájemci je zakázáno sjednat podnájem plavidla, ani nesmí smlouvu o pronájmu plavidla jiné osobě postoupit.

XVIII. Ochrana osobních údajů a GDPR

18.1
Pro nakládání s osobními údaji se přiměřeně užijí ustanovení čl. X. Všeobecných smluvních podmínek „A“.

18.2
Nájemce podpisem Smlouvy o zájezdu uděluje souhlas s případnou satelitní kontrolou plavidla ze strany Pronajímatele po dobu trvání pronájmu plavidla.

XIX. Doložka o volbě práva, výklad ujednání a prorogační doložka

19.1
Vše, co není výslovně ujednáno v těchto VPPP, se řídí italským právem.

19.2
V případě nejistoty při logickém, slovním výkladu těchto VPPP nebo rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi, je rozhodující výklad znění v italském jazyce.

19.3
Podpisem Smlouvy o zájezdu smluvní strany výslovně souhlasí, že případné spory vyplývající ze smlouvy o pronájmu a z těchto VPPP, nebo s těmito ujednáními související, se budou řešit výhradně u soudního dvora v Latina (Itálie).