Všeobecné smluvní podmínky

Následující Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláři GAIS s.r.o. (dále jen „CK“)

Všeobecné smluvní podmínky ke stažení ve formátu PDF .

 

 

I. Vznik smluvního vztahu

1.1
Před uzavřením Smlouvy o zájezdu jsou zákazníkovi předány informace o zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo b) bodů 1 až 4 zákona č. 159/1999 Sb.

1.2
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká Potvrzením rezervace (tzv. Confirmation Booking) zákazníkem na webových stránkách CK a po řádném a včasném uhrazení rezervačního poplatku. Bezprostředně po uzavření Smlouvy o zájezdu zašle CK zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu Potvrzení o zájezdu (tzv. voucher) v textové podobě.

II. Cena zájezdu

2.1
Ceny zájezdů jsou cenami dohodou sjednanými mezi CK a zákazníkem a jsou vždy uvedeny ve Smlouvě o zájezdu a v Potvrzení o zájezdu.

2.2
Případné slevy vyhlášené CK po datu uzavření Smlouvy o zájezdu, nezakládá právo zákazníka na zlevněnou cenu zájezdu.

III. Platební podmínky

3.1
Zákazník zaplatí při uzavření Smlouvy o zájezdu 50 % celkové ceny zájezdu (dále jen „rezervační poplatek“). Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, je zákazník povinen uhradit ve lhůtě ujednané ve Smlouvě o zájezdu.

3.2
Termínem zaplacení se rozumí termín, kdy je na běžný účet CK připsána požadovaná částka.

3.3
Pokud nebude rezervační poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, rezervace propadá. V případě neuhrazení doplatku ve sjednaném termínu, propadá rezervační poplatek a zákazník nemá nárok na její vrácení.

3.4
Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb a pokyny k odjezdu budou zásadně zákazníkovi předány až po plném zaplacení celkové ceny zájezdu.

3.5
Veškeré platby je možné provést bezhotovostním převodem na účet CK nebo platební kartou, která má povoleny online platby, prostřednictvím platební brány na webových stránkách CK.

IV. Změna programu služeb, odstoupení od smlouvy o zájezdu a zrušení zájezdu

4.1
Je-li CK nucena z objektivních důvodů (programové změny z klimatických důvodů, změny u zahraničních partnerů, dopravců apod.) změnit závazek ze Smlouvy o zájezdu, je oprávněna tuto změnu závazku jednostranně učinit, jde-li o nepodstatnou změnu závazku. V takovém případě CK bezodkladně oznámí písemně (na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu) zákazníkovi údaje o změně. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení nepodstatných změn nemění. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné (viz čl. 4.2).

4.2
Je-li CK nucena z objektivních důvodů změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu ve smyslu § 2527 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, které CK výslovně přijala, může zákazník návrh na změnu přijmout nebo může odstoupit od Smlouvy o zájezdu ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změně závazku ze Smlouvy o zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku (storno). Lhůta musí zároveň skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu ve lhůtě, platí, že se změnou Smlouvy o zájezdu souhlasí. Sníží-li se touto změnou jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny zájezdu.

4.3
CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd a oznámit tuto skutečnost zákazníkovi

a) nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní;

b) nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2-6 dní;

c) nejpozději 48 hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny,

jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného ve Smlouvě o zájezdu.

4.4
CK má dále právo odstoupit od Smlouvy o zájezdu, jestliže jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti (např. nejistá politická či vojenská situace v navštívené zemi, stávky apod., které CK nemohla ovlivnit). V takovém případě CK oznámí zákazníkovi zrušení zájezdu bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

4.5
V případě odstoupení od Smlouvy o zájezdu CK vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku ze Smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd.

4.6
CK má právo odstoupit od Smlouvy o zájezdu, porušil-li zákazník svou povinnost. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení plateb, které CK za zájezd uhradil.

V. Postoupení smlouvy zákazníkem

5.1
Zákazník může písemně CK oznámit, že se zájezdu místo něj zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená, splňuje-li tato osoba podmínky účasti zájezdu. Zákazník doručí oznámení písemně spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou Smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti zájezdu. Oznámení musí být CK doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CK je oprávněna naúčtovat pouze eventuální přímé výdaje související se změnou zákazníka.

VI. Odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka

6.1
Zákazník má právo kdykoli před zahájením zájezdu od Smlouvy o zájezdu odstoupit, a to sdělením Pronajímateli písemnou formou (e-mail, fax, prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb). Je-li důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy o zájezdu porušení povinností CK stanovené Smlouvou o zájezdu, je CK povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od ukončení závazku, vrátit vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu, aniž by byl zákazník povinen hradit CK odstupné.

6.2
Pro případ odstoupení od Smlouvy o zájezdu zákazníkem z vážných a prokazatelných důvodů (na příklad úmrtí v rodině, vážná zranění, válka, stávky, teroristické útoky, výjimečné hygienické okolnosti, přírodní katastrofy, zdravotní pohotovost hraniční námořní podmínky nebo hraniční stav prostředí), doporučuje CK zákazníkovi pojištění storna. Nepojistí-li se zákazník pro tyto případy, CK si poskytnutá plnění ponechá a zajistí zákazníkovi objednané služby cestovního ruchu v náhradním termínu. Nebude-li to dobře možné, vrátí CK vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu kromě odstupného, které je CK oprávněna si od celkové ceny zájezdu odečíst.

6.3
Odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu svévolně, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné (stornopoplatek) a úhradu dalších výdajů souvisejících se zrušením rezervace.

  • 70% z celkové částky v případě odstoupení do 30 dnů před prvním čerpání služeb
  • 100% z celkové částky v případě odstoupení v době kratší než 30 dnů před prvním dnem čerpání služeb nebo v případě nedostaví-li se zákazník k odjezdu zájezdu.

Odstupné v případě odstoupení se stává splatné dnem doručení odstoupení od Smlouvy o zájezdu zákazníka CK.

6.4
V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb nebo musí být vyloučen ze zájezdu z důvodu porušení jeho povinnosti, nemá nárok na vrácení jim dosud zaplacené finanční částky.

VII. Reklamace

7.1
Není-li zákazník spokojen s úrovní některých poskytovaných služeb, je povinen toto sdělit neprodleně zástupci CK a žádat o zjednání nápravy. Nepodaří-li se zástupci CK nápravu zjednat nebo nesouhlasí-li s požadavkem zákazníka, sepíše záznam, v němž objektivně uvede okolnosti reklamace. Záznam podepíše zástupce CK a reklamující zákazník. Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu. CK vadu odstraní, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.

7.2
Jde-li o podstatnou vadu, je zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez hrazení odstupného.

7.3
Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK zákazníkovi bez dodatečných nákladů vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné jakosti, jaká byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat; a to v i případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované řešení nižší jakosti, než jaká je sjednána ve Smlouvě o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu.

7.4
Vytkl-li zákazník CK vadu podle čl. 7.1 a CK ji bezdůvodně neodstranila, má zákazník právo na náhradu škody, a to v promlčecí lhůtě stanovené platnými zákonnými normami České republiky.

7.5
Nevyužije-li zákazník služeb, které byly v ceně zájezdu, nemá nárok na snížení ceny zájezdu nebo poskytnutí náhradního plnění.

7.6
V případě, že zákazníkovi nebude místními orgány umožněn vstup do tranzitní nebo cílové země, CK nenese žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi a ten se musí dopravit zpět do země odjezdu na své vlastní náklady a ztrácí jakýkoli nárok na náhradu nevyužitých služeb. Zákazníkovi (jednotlivci) je současně účtováno odstupné, jako by se nedostavil k odjezdu zájezdu. To neplatí v případě skupiny.

7.7
Výše náhrady škody za závazky ze Smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a Montrealu, případně dalšími závaznými právními předpisy nebo úmluvami.

7.8
CK neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Rozsah odpovědnosti CK při přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydané přepravní společností. Reklamaci zavazadel se doporučuje uplatnit okamžitě na letišti u příslušné přepravující letecké společnosti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.).

7.9
CK neručí za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodů, které nebylo možno předvídat, např. technických, nepříznivého počasí či přetížení silničních cest. Klienti musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případě zpoždění (vyjma zpoždění uvedeného v čl. V. Všeobecných podmínek o pronájmu plavidla), a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené, nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od Smlouvy o zájezdu.

7.10
V otázkách zde výslovně neupravených platí ustanovení českých právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

7.11
Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se zákazník může obrátit se na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. V případě, že si zákazník sjednal služby CK on-line, má právo se obrátit pro řešení spotřebitelských sporů na „ONLINE DISPUTE RESOLUTION“ na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Cestovní pojištění

8.1
Každý zákazník je povinen mít na cestu do zahraničí sjednáno cestovní pojištění. V případě neuzavření cestovního pojištění na sebe bere zákazník plnou odpovědnost za následky škod vzniklých v souvislosti se zájezdem. CK nabízí komplexní cestovní pojištění od Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, IČ: 24263796, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Španělská 770/2, PSČ 12000. Kontaktní údaje: tel.: +421 844 111 211, ze zahraničí: +421 220 811 811, e-mail: union@unionpojistovna.cz, včetně pojištění případného storna zájezdu, které lze sjednat při uzavření Smlouvy o zájezdu. Aktuální Všeobecné pojistné podmínky jsou ke stažení na adrese: https://www.unionpojistovna.cz/kcp/doc/vseobecne-poistne-podmienky.pdf. V případě pojistné události nebo v případě storna zájezdu vyplňte kontaktní formulář na webových stránkách https://www.unionpojistovna.cz/kontaktni-formular, anebo kontaktujte asistenční službu Eurocross tel.: +420 296 339 644 nebo +31 71 36 41 212.

IX. Povinnosti zákazníka

9.1
Zákazník je zejména povinen:

  • uhradit CK rezervační poplatek a doplatek ve stanoveném termínu,
  • zabezpečit si platný cestovní doklad, popř. další cestovní formality, které nejsou CK zajišťovány, řídit se písemnými pokyny CK a ústními pokyny zástupce CK,
  • dodržovat přepravní podmínky jednotlivých přepravních společností (např. hmotnost zavazadel atd.)
  • dodržovat další povinnosti uvedené ve Smlouvě o zájezdu vč. Všeobecných smluvních podmínek a Všeobecných podmínek o pronájmu plavidla.

9.2
Zákazník si je vědom svého zdravotního stavu, fyzických a jiných schopností (plaveckých, orientačních aj.) a je povinen dbát, aby své síly nepřecenil a neohrozil tak zdraví či život svůj a případně ostatních účastníků zájezdu.

X. Ochrana osobních údajů a GDPR

10.1
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) České republiky. CK shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje cestujících: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, státní občanství, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, platební údaje.

10.2
Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní průvodci, delegáti, smluvní pojišťovny), případně za účelem správních a úředních úkonů při plnění účelu této Smlouvy o zájezdu.

10.3
Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření Smlouvy o zájezdu, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů CK či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).

10.4
Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu účelu, např. při zařazení do věrnostního programu. CK je oprávněna obvyklé marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu. Zasílání obchodních sdělení může zákazník odvolat zasláním e-mailu na adresu: info@gais.cz.

10.5
Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách: https://www.gaisplachetnice.cz/cs/podminky-ochrany-osobnich-udaju. Pokud se zákazník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového orgánu. Dozorových úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), více informací naleznete na jeho webových stránkách: https://www.uoou.cz. Dozorovým orgánem v Itálii je Garante per la protezione dei dati personali, vice informací naleznete na jeho webových stránkách: https://garanteprivacy.it/

XI. Závěrečná ustanovení

Zákazník uzavřením Smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb a se Všeobecnými smluvními podmínkami a Všeobecnými podmínkami o pronájmu plavidla, a souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, za které Smlouvu o zájezdu uzavírá. Zákazník zodpovídá za správnost jím uvedených osobních údajů a souhlasí s jejich zpracováním dle zákona o zpracování osobních údajů, pro potřeby CK za účelem zasílání nabídek služeb cestovního ruchu.